Text/HTML

Vzdělávání pro základní a střední školy
zaměřené na rozvoj dovedností šetrných
k životnímu prostředí

Odkazy

Úřady a instituce


Ministerstvo životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Česká informační agentura životního prostředí (informace o různých složkách životního prostředí, environmentální statistika, posuzování vlivů na životní prostředí…)
Inspekce životního prostředí ČR
Životní prostředí v Karlovarském kraji
Národní geoportál – data nejen o životním prostředí ve formě mapy
Energetický regulační úřad
Česká plynárenská unie (data o spotřebě a využití zemního plynu)
Český hydrometeorologický ústav
Povodí Ohře, s.p.

Nevládní organizace

ZO ČSOP Kladská
ZO ČSOP Berkrut
Mladí ochránci přírody
ZO ČSOP Alter meles, různé přírodní fenomény a zajímavosti z Karlovarska
Záchranná stanice hendikepovaných živočichů, Bublava
Hnutí Brontosaurus
Klub za krásné Karlovarsko
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
Občanské sdružení Kozodoj – ekologická farma, environmentální výchova
Česká společnost ornitologická
Svaz ekologických zemědělců, vyhledávání eko-zemědělců a prodejen biopotravin

Školy

http://www.iss-cheb.cz/
http://www.isste.cz/
http://www.pedgym-kv.cz/
http://www.2zscheb.cz/
http://joomla.zsplesna.cz/
http://www.skolahranice.cz/
http://www.zsfrlazne.cz/
http://www.zsjachymov.cz/
http://www.zskomenskeho-kv.cz/index.php
http://www.6zs-sokolov.cz/index.php
http://www.zs8so.cz/
http://www.zs-sokolov.cz/
http://www.zsolovi.wz.cz/
http://www.zslomnice.cz/
http://www.zshlavkova.cz/

Podniky

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., video o cestě vody, nabídka exkurzí
Vodohospodářská společnost Sokolov
CHEVAK Cheb, a.s., vodárenská společnost, podpora ekologických programů škol 
Společnost zajišťující třídění odpadu v ČR
Společnost zabývající se odpadovým hospodářstvím
Sokolovská uhelná, a.s.
skupina ČEZ

Další

Energie


stránky věnované zemnímu plynu
Stránky věnované ropě
Stránky o obnovitelných zdrojích energie
Poradenství v oblasti hospodárného využívání elektřiny
Informace o úsporách energie při nákupu a využívání domácích elektrospotřebičů
Podpora lokálního topení biomasou

Odpady


Vše o třídění odpadu včetně hry
O bioodpadu a kompostování

Příroda a krajina


Informace o sledování a stavu evropsky významných druhů a stanovišť v ČR
Stránky věnované záchranným programům ohrožených druhů
Soustava Natura 2000 v ČR
Ústřední seznam ochrany přírody (databáze všech zvláště chráněných území ČR)
Dotace na péči o přírodu a krajinu

Evropsky významné lokality v Karlovarském kraji včetně tipů na výlety
Encyklopedie rostlin, hub a živočichů
Mapování a ochrana motýlů v ČR

Text/HTML

Copyright ©2011 Zelený kompas. Všechna práva vyhrazena.

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
  |  Přihlásit se